วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เปิดอบรม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ยุติธรรมทางเลือกใหม่”

ชมรมสภาวิชาชีพผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ร่วมกับ สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย จัดสัมมนาอบรมเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบปฏิบัติงานจริงในการเขียนสำนวนต่างๆในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา  นาย กฤศวัฒน์ เลิศวิริยาภรณ์ ประธานชมรมสภาวิชาชีพผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ร่วมกับ สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย เปิดอบรม เชิง ปฏิบัติการ ครั้งที่1/ 2566 เรื่องการ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2562 โดยเชิญ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และ การตำรวจ  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยชัยวัฒน์ พลธีระ ผู้ก่อตั้ง ( TPR AUTO SERVICE )ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 นาย กฤศวัฒน์ ระบุว่า ในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แบบ ปฏิบัติงานจริงในการเขียนสำนวนต่างๆในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งในหมวด 4 และ หมวด 5 ของ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพาท พ.ศ. 2562 โดยให้ผู้ร่วมสัมมนาอบรมปฎิบัติงานจริงในห้องประชุม และ ประธานในที่ประชุมยังได้กล่าวถึง การเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ควรได้รับการอบรม และ ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนของ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562

พร้อมทั้งได้เน้นถึงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการไกล่เกลี่ย ว่ามีประโยชน์อย่างไร

โดยที่ปัจจุบัน ข้อพิพาททางแพ่ง และ ทางอาญา เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากำหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดน้อยลงลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ ในสังคมลดงบ ประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

สำหรับ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายทางออกมาเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทเท่านั้น