วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือน ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น ปั่นให้ทั่ว ทัวร์เพชรบูรณ์ 11 อำเภอ” ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Eevent

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม  2565 เวลา 06.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น ปั่นให้ทั่ว ทัวร์เพชรบูรณ์ 11 อำเภอ” ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Eevent  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ  ธีรนิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นักปั่นจักยานในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีดังนี้

       1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์

       2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัยต่างๆ

       3. เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

       4. เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์

       5. เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว และความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม

        6. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ โดยใช้การปั่นจักรยานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย โดยเส้นทางปั่นจักรยานมี 4 จุด ดังนี้

        จุดที่ 1 เที่ยวชมแปลงโคก หนอง นา พื้นที่ขนาด 3 ไร่ แปลงนายปรีชา  วัฒนสนันท์ เลขที่ 16 หมู่ที่ 13 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

         จุดที่ 2 ไหว้พระธาตุหลวงพ่อทองคำ ถ่ายรูปกับดอกทานตะวัน ณ วัดถ้ำน้ำบัง หมู่ที่ 8 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

       จุดที่ 3 ไว้พระขอพร รับน้ำมนต์เพื่อกเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดพระนอน หมู่ที่ 3 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

        จุดที่ 4 แวะช๊อปสินค้าชุมชน ชิมเครื่องดื่ม และถ่ายรูป ที่ป่าช้าคาเฟ่ ณ วัดเสาธงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

        ในการนี้ นางสาวมนทิรา  เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางอรทัย  จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวนฤมล  กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอบคุณ  ภาพ/ข่าว    :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566